Mini-školka BERTÍK

Vzdělávání

 

Vítejte v Bertíkově školičce!


Předškolní věk
je z hlediska vývoje člověka zásadní období, které nás předurčí na zbytek celého života. Z toho důvodu se dětem maximálně věnujeme především v oblasti vzdělávání a výchovy. Používáme moderní metody několika vzdělávacích programů, jejichž principy jsou nám pedagogicky i lidsky blízké. Výhodou naší mini-školky je nízký počet dětí ve smíšené skupině (max.12), kterým se můžeme individuálně věnovat a přizpůsobit se jejich věku, tempu, osobnosti a talentu.
Bertíkova pravidla
• Pomoz mi, abych to dokázal sám
• Jsem osobnost, respektuj mě jako já tebe
• Pracuji ve skupině, pomáhám druhým, jsem kamarád
• Chovám se slušně a učím se odpovědnosti

» Program BERTÍKOVA ŠKOLIČKA
» Zájmové kroužky
» Odborné metody programu BERTÍKOVA ŠKOLIČKA

 

Program BERTÍKOVA ŠKOLIČKA


Program aplikuje 4 odborné metody (detaily zde):

  1. Moderní vzdělávání (MENSA)
  2. Škola hrou (MONTESSORI)
  3. Rozvíjení osobnosti (MASLOWOVA PYRAMIDA)
  4. Zdravý vztah k sobě a okolí (BAREVNÉ KAMÍNKY)

 

Malá skupina – individuální přístup s většími výsledky

Protože jsme smíšená skupina 12ti dětí ve věku od 3 do 6ti let, pracujeme s dětmi v malých skupinkách a individuálně podle jejich tempa a potřeb. Cílem je připravit děti do školy jako v běžné mateřské školce a my věříme, že i lépe právě proto, že máme na každé dítě hodně času.

 

Co se děti ve školičce naučí

Přiměřeně svému věku se děti budou postupně zdokonalovat v dovednostech, komunikaci a samostatnosti. Zatímco tříleté děti se budou zdokonalovat v používání vidličky, šestileté děti naučíme zdatně ovládat příbor a základní pravidla stolování. Tříleté děti budeme učit jezdit na kole, šestileté poznat značky aut. Takto přizpůsobený program lze zjednodušeně sjednotit do hlavních oblastí vzdělávání:

• HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ – dítě pozoruje a zkoumá, jak fungují a jak jsou provázány různé věci a děje v jeho okolí. Učí se přemýšlet v souvislostech. Dítě využívá získané vědomosti a dovednosti ve svém reálném životě.

• GRAFOMOTORIKA – stříhání, kreslení, držení tužky, stavebnice, modelování, stříhání. Hra Malujeme, kreslíme, stříháme, tvoříme. Výhra pastelky, pexeso.

• VIDÍM – odlišnosti v detailech, pexeso, tvary, barvy písmenka – pozná, umí napsat. Hra Vidíš, vidím, vidíme. Výhra dětský dalekohled či kaleidoskop.

• SLYŠÍM – poznat rým, gramaticky správná stavba věty, výslovnost. Hra Co to mé uši slyšely? Výhra hudební nástroj.

• ZNÁM – jednoduchá souvětí, popíše situaci, dokončí příběh ( vymyslí, co by se stalo), chápe jednoduché hádanky a vtipy. Umí řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty. Poznáváme značky aut ( Mazda, Audi ). Hra Milé dětičky, lámeme si hlavičky. Výhra kniha.

• TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Umí pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastní se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovede říci, co zde viděl, slyšel a co ho zaujalo. Zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny. Umí řadu písniček, básní a říkadel. Dokáže zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).

• ŽIVOT– Zvládání denních životních situací přiměřeně věku dítěte, zvládání nepříjemných a nebezpečných situací, společenská pravidla, dopravní hřiště, pomoc druhým.

• SEBEHODNOCENÍ – Dítě dokáže ohodnotit svou práci. Je zdravě sebekritické. Dítě rozpoznává své silné a slabé stránky. Dítě je se sebou spokojené. Důvěra, respekt, zdravé sebevědomí, zdravý životní styl, tělesná zdatnost, vyrovnanost.

• ROZVOJ – Dítě se všestranně rozvíjí. Dítě získává vědomosti a dovednosti. Rozvíjí své schopnosti. Formuje své postoje a hodnoty. Dítě objevuje své nadání.

• KOMUNIKACE – Dítě rozvíjí své komunikační schopnosti. Dítě rozumí svým nejčastějším pocitům a zvládá je vyjádřit. Dítě chrání sebe i své okolí, nabízí pomoc ostatním.

• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – Dítě řeší problémy v běžných situacích. Na základě získaných zkušeností je připravené na reálné situace. Učí se překonávat překážky a nalézat nová řešení. Získává důvěru ve své schopnosti. Dítě samostatně pracuje. Pro svou práci si vytváří vhodné pracovní podmínky.

• INTERAKTIVITA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci svůj názor. Pomáhám mladším dětem.

 

Předměty vzdělávání

Matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodopis, ekologie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova.

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pro nás klíčoví partneři a my děláme vše pro to, aby vzájemná komunikace byla co nejčastější a nejvstřícnější. Informujeme rodiče o chodu školky, o připravovaných akcích, o změnách a plánech. Především však komunikujeme potřeby a pokrok jejich dítěte, sdělujeme co se ten den dítě naučilo, v čem bychom mu měli pomoci a to, jak zvládá interakci ve skupině. Posloucháme názory rodičů, abychom se mohli zlepšovat, jejich doporučení a nápady vítáme.

BERTÍKOVA DŽUNGLE. Protože si rádi hrajeme, transformovali jsme Bertíkovu školičku do celoroční, etapové hry Bertíkova Džungle. Opičky, tygři, hadi, krokodýli, papoušci, koalové a další zvířátka ze světových pralesů nás budou provázet dobrodružstvím při objevování sebe, přírody, kamarádství, mezilidských a společenských vztahů. Džungle stimuluje představivost a fantazii. Otevírá nekonečné možnosti pro školu hrou. Má však i své predátory, tak jako lidský svět, což využíváme v učení k bezpečnosti, adekvátně k věku dítěte. Důležitou součástí hry je výuka angličtiny, u zvířátek je nejjednodušší začít, jejich pojmenováním, barvou, částmi těla, chováním. Bertíkova Džungle je přizpůsobena věku dítěte, ve smíšené skupině se malí učí od starších, starší pomáhají mladším. Není dítě, které by v této hře mělo pocit, že něco nedokáže – smyslem hry je motivovat k novým poznatkům a zážitkům.

Během hry budou děti odměňovány za úkoly a získané odbornosti, dostanou malé medaile, obrázky, velkoformátové omalovánky, plyšáky a jiné drobné odměny. Budou sbírat body, které vyměníme za barevné kachlíky, ze kterých na konci roku vytvoříme mozaiku tématiky džungle. Mozaika je symbolem toho, že každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme celek.

Co budeme dělat:
dobrodružné výpravy (v okolí školky), pokusy, pozorování v přírodě, výtvarné tvoření jako doplňovačky, skrývačky, omalovánky, bludiště a jiné hry pro děti, skládání a vybarvování obrázků,  hra na hudební nástroje, zpívání, skládáni písniček, budeme také vařit, sadit rostlinky, jezdit na kole nebo trojkolce, a mnohem, mnohem více. Činnosti budou rozepsány průběžně v měsíčním a týdenním programu. 

 

Odbornosti, za které děti budou sbírat body

 

h001
Opička vědátor 1. třídy
umí vysvětlit jednodušší pokusy, zná 10 hádanek
Opička vědátor 2. třídy

umí vysvětlit složitější pokusy, zná 20 hádanek
h013
Klokan ekolog 1. třídy
ví, jak třídit odpad šetří energií, vodou, materiálem
Klokan ekolog 2. třídy

pravidelně třídí odpad ve školce i doma, ví, jak se chovat v parku, v přírodě
h003
Žabka botanik 1. třídy
pozná 5 rostlin
Žabka botanik 2. třídy

vypěstuje rostlinu od semínka (řízku), pozná 10 rostlin či stromů
h017
Tygřík cyklista a chodec 1. třídy
ví, jak se chovat na chodníku a na přechodu, zná 10 dopravních značek
Tygřík cyklista a chodec 2. třídy

zná 20 dopravních značek, zná základní pravidla silničního provozu

h007
Krokodýl kuchař 1. třídy
umí si namazat chleba a nalít si pití, umí po sobě uklidit ze stolu
Krokodýl kuchař 2. třídy

umí si připravit základní jídlo-krupici, pudink, čaj, ovocný salát
h011
Motýl etik 1. třídy
ví, jak se chovat ke svým kamarádům ve školce, nezištně pomáhá kamarádům ve školce
Motýl etik  2. třídy

zná základy slušného chování, nezištně pomáhá lidem ve svém okolí
h016
Mýval zdravotník 1. třídy
pravidelně si myje zoubky, pravidelně si myje ruce před jídlem, pravidelně si myje ruce po návratu z venku
Mýval zdravotník 2. třídy

zná a dodržuje zásady zdravého životního stylu
h009
Papoušek hudebník 1. třídy
zná 10 písniček, hraje na hudební nástroje
Papoušek hudebník 2. třídy

zná 20 písniček, hraje na hudební nástroje+flétna ( kroužek)
h006
Koala chovatel 1. třídy
zná základní druhy domácích zvířat, zná základní druhy exotických zvířat
Koala chovatel 2. třídy

ví jak se chovat ke zvířátkům

Získávání bodů:
Pravidelně jednou za týden při společném kruhu zhodnotíme a rozdělíme body. Za plnění ranních úkolů spolu s rodiči budou přiděleny body navíc. Za velkou snahu budou přiděleny body navíc. Získání odbornosti č. 1 = 10 bodů,  získání odbornosti č.2 = 20 bodů

 

Odborné metody aplikované do programu BERTÍKOVA ŠKOLIČKA

 

 

barevné kamínky

Barevné kamínky

Barevné kamínky jsou mozaika činností – zastoupení všech oblastí ve vzdělávání. Čím více vzdělávacích oblastí je v něm zastoupeno, tím víc je vzdělávání účinnější. A proč tedy kamínky? Protože každý kamínek má v sobě při troše fantazie barvu nebe, vody, slunce, lásky, tradic a kultury, vzniku života, trávy i Země. Je silný, plný energie, ale i pokoje a klidu. Je v naší dlani příjemný, uklidňující naše myšlenky, vyvolává snění i dobré pocity. Vyzařuje energii a vnitřní sílu …

MODRÁ barva je barva nebe, vzduchu, vody – první oblast biologická
ŽLUTÁ barva, která je barvou slunce a slunce ovlivňuje naši psychiku – druhá oblast psychologická
ČERVENÁ barva, což je barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů i přátelství – třetí oblast interpersonální
BÍLÁ barva je barva slavností a slavnostního oblečení – čtvrtá oblast sociálně-kulturní
ZELENÁ barva – barva přírody, stromů, trávy i ekologie – pátá oblast environmentální

MENSA

Mensa NTC Learning System je projekt Mensy International, který využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Trénink založený na poznatcích neurologického výzkumu mozku kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Program přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a při zmírňování poruch učení. Na vývoji programu se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů a v současnosti je využíván v pěti evropských zemích.

block

Montessori 

Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Výuka v Montessori škole se řídí několika principy, mezi něž patří:

• Podpora činnosti dítěte
• Nenapomínání, absence trestů
• Neautoritativní, nenátlakový přístup
• Učitel jako facilitátor, průvodce dítěte
• Užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte
• Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách
• Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí

maslow

Maslowova Pyramida

Maslowova pyramida je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší – společně pak tvoří pomyslnou „pyramidu“).

  • fyziologické potřeby
  • potřeba bezpečí, jistoty
  • potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
  • potřeba uznání, úcty
  • potřeba seberealizace

 

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás

Chceme zapsat do školky